Maximizing Resources Logo
O Nas O Nas Nasi ludzie
Korzyści Wartości
W dzisiejszej, coraz bardziej konkurencyjnej rzeczywistości ekonomicznej przyszłość należy do tych firm, które świadomie i konsekwentnie inwestują w rozwój kompetencji swoich kluczowych pracowników. W MAXIMIZING RESOURCES wierzymy, że aby mówić o rzeczywistym zwrocie z tej inwestycji, pracodawcy muszą stworzyć warunki do rozwoju, na które składa się znacznie więcej niż sama organizacja dni szkoleniowych.

Współpracując z międzynarodowymi korporacjami i państwowymi przedsiębiorstwami, realizujemy procesy rozwojowe, które przynoszą potwierdzone referencjami mierzalne i trwałe rezultaty. Specjalizujemy się rozwijaniu kompetencji menedżerskich i sprzedażowych, bazując na najskuteczniejszych dostępnych na rynku metodologiach i technikach, jak również naszym autorskim podejściu – Success Skills.

MAXIMIZING RESOURCES razem z THINK FIRST logo ThinkFirst tworzy organizację składająca się z dwóch części:

 1. MAXIMIZING RESOURCES – firma szkoleniowo-wdrożeniowa – wykorzystująca autorską metodologię Success Skills, która gwarantuje przełożenie procesów i działań rozwojowych na konkretne rezultaty biznesowe.

  Maximizing Resources wspiera klientów w następujących obszarach:
  • procesy szkoleniowe, treningowe oraz coachingowe
  • plany indywidualnego rozwoju
  • zarządzanie projektami wdrożeniowymi
 2. THINK FIRST logo ThinkFirst – firma doradcza, dostarczająca sprawdzone i gotowe do wdrożenia procesy i systemy z obszarów strategii, sprzedaży, innowacji oraz efektywności.

Jesteśmy certyfikowanym użytkownikiem Extended DISC© oraz wyłącznym partnerem PERFORMANCE CONSULTANTS INTERNATIONAL na terenie Polski – światowego lidera w zakresie rozwijania przywództwa i coachingowego stylu zarządzania.

Część z naszych trenerów i konsultantów posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji programów rozwojowych w języku angielskim.


Konsultanci i trenerzy MAXIMIZING RESOURCES posiadają formalne kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji programów i działań rozwojowych dla pracowników międzynarodowych korporacji oraz przedsiębiorstw państwowych.

Wielu z nich pracowało w strukturach korporacyjnych, również na stanowiskach menedżerskich.

Praktyczna znajomość najbardziej efektywnych metod i technik szkoleniowych, setki lub wręcz tysiące godzin spędzonych na sali szkoleniowej oraz koncentracja na celach i priorytetach organizacji i uczestników przekładają się na trwałe i wymierne efekty – nowy poziom kompetencji pracowników.


Dla Organizacji:
 • Spójny proces rozwojowy przynoszący mierzalny i trwały zwrot z inwestycji – wypracowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby organizacji i zrealizowany przez najlepszych na rynku trenerów w oparciu o sprawdzone rozwiązania
 • Wzrost efektywności kluczowych ludzi w organizacji - przekładający się na utrzymanie przewagi konkurencyjnej
 • Nowy poziom zaangażowania personelu – wynikający ze świadomego stosowania najskuteczniejszych podejść oraz poczucia posiadania wpływu nie tylko na działania operacyjne, ale możliwość usprawniania i ulepszania funkcjonujących w firmie procesów.

Dla przełożonego:
 • Lepsze zrozumienie mechanizmów współpracy w zespołach - jak reagują i postępują poszczególni członkowie zespołu, jakie są mocne strony i obszary do rozwoju zespołu i poszczególnych pracowników
 • Bardziej trafne przydzielanie zadań oraz delegowanie odpowiedzialności, co bezpośrednio przekłada się na wyższą efektywność zespołu oraz samodzielność każdego w jego członków.
 • Planowanie rozwoju pracowników - stworzenie warunków koniecznych nie tylko do zdobycia nowych umiejętności, ale przede wszystkim - wprowadzenia pożądanych zachowań i postaw w życie.

Dla Pracownika:
 • Większa świadomość - poznanie swoich najsilniejszych stron oraz obszarów wymagających uwagi - informacje, które stanowią podstawę pracy nad dalszym rozwojem zawodowym.
 • Satysfakcja z nowo opanowanych umiejętności , które pozwalają realizować powierzone zadania sprawniej i z poczuciem większego komfortu.
 • Wyższe poczucie własnej wartości – wynikające ze wzrostu poziomu kompetencji , poczucia stałego rozwoju i wpływu nie tylko na sposób realizacji codziennych działań, ale także na kierunek kariery.

W naszych codziennych działaniach kierujemy się następującymi wartościami:
 • Troska o najwyższą jakość oferowanych przez nas usług – dzięki wypracowaniu spójnej metodologii SuccessSkills, współpracy z najlepszymi na rynku trenerami, konsultantami i coachami oraz realizacji działań rozwojowych w oparciu o sprawdzone w praktyce rozwiązania.
 • Nastawienie na zwrot z inwestycji Klienta – poprzez ustalanie celów, sposób pomiaru realizacji tych celów oraz stworzenie warunków zapewniających wdrożenie działań rozwojowych – czyli przełożenie na wyższą efektywność pracowników oraz zespołów.
 • Szacunek dla wyjątkowości każdego Klienta – choć pracujemy w oparciu o sprawdzone rozwiązania szczegółowo analizujemy każdy kontekst rozwojowy, co przekłada się na wysoką trafność rekomendowanych działań.

Piotr
Jankiewicz (PDF)
Urszula
Pańczak
(PDF)
Tarek
El Zafarani (PDF)
email