Maximizing Resources Logo
Extended Disc
Ludzie przychodzą do firm z powodów tkwiących w samych firmach: prestiż nazwy, branża, ciekawa oferta pracy, możliwości rozwoju i wiele innych. Jednocześnie badania wskazują, że w 80% przypadków pracownicy nie opuszczają swoich firm, tylko swoich menedżerów. Najczęstszym powodem są niedoskonałości szefów - braki kompetencji przywódczych: zła komunikacja, nierozwijanie ludzi, nieumiejętne zarządzanie. Tracą na tym ludzie i firmy. Co ważne - często faktyczne niedociągnięcia w tej mierze nie wynikają z braku samych umiejętności, ale z niedopasowania stylu działania szefa i samego zespołu do naturalnych cech pracowników.

Wiele obecnie stosowanych narzędzi badania ludzkich zachowań opiera się na pracach Carla Gustava Junga. Podstawą ich jest podział zachowań ludzi na cztery główne style określane jako: DOMINACJA, WPŁYW, ULEGANIE, ZGODNOŚĆ. Od skrótu ich angielskich nazw („Dominance”, „Influence”, „Security”, „Compliance”) pochodzi powszechnie używany termin DISC. Jednocześnie trudno oczekiwać, aby tak podstawowy model mógł efektywnie służyć do opisu zachowań ludzi w dzisiejszym skomplikowanym i wieloznacznym świecie. Miarodajne, wiarygodne, a także praktycznie użyteczne wyniki, daje analiza stylów zachowań dokonywana przy pomocy bardziej precyzyjnych narzędzi opartych na modelu Junga - jednym z najbardziej rozwiniętych i kompleksowych jest model Extended DISC©
Model powstał w latach 90. XX wieku w Finlandii i pozwala zidentyfikować 160 różnych kombinacji typów zachowań. Podstawowe jego założenia (będące równocześnie istotnymi i ważnymi zaletami tego modelu) to:

  • Służy ono do obserwacji i analizy zachowań (nie bada osobowości)
  • Nie służy klasyfikowaniu ludzi na dobrych / złych, nie mierzy ich inteligencji, czy wiedzy
  • Nie wprowadza podziałów, nie określa stylów jako lepszych / gorszych

Mając na uwadze różnorodne sytuacje biznesowe, w jakich znajdują się obecnie zespoły i firmy oraz pamiętając o wspomnianych na wstępie powodach słabości zespołów i ich szefów można przedstawić zastosowania modelu Extended DISC® i korzyści wynikające z jego zastosowania.

Model w praktycznym ujęciu jest w pełni zintegrowanym pakietem kilkunastu narzędzi diagnostycznych. System wykorzystuje jednorodną terminologię, eliminując konieczność uczenia się nowych pojęć przy używaniu kolejnych narzędzi.

W MAXIMIZING RESOURCES Analiza Indywidualna Extended DISC® stanowi punkt wyjścia oraz punkt odniesienia wielu procesów rozwojowych i pomaga Uczestnikom „przełożyć oczekiwania organizacji na konkretne zachowania.”


email